Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for bruk av nettgiro.no sitt fakturasystem.
 • Avtalen gjelder mellom nettgiro.no og den som har registrert seg som utsteder av regninger for alle registrerte foretak under brukerens konto (Brukeren).

 • nettgiro.no er en tjenesteyter hvor Brukeren kan få utført diverse tjenester i forbindelse med utstedelse og oppfølging av regninger. Eksempler på dette er registrering av regning, utsendelse av regning, utsendelse av kopier, oppfølging av sendte regninger m.m. Tjenester som betalingsformidling og inkasso er IKKE tjenester som ytes av nettgiro.no.

 • Automatisk purring og inkasso utføres av en tredjepart. Egne vilkår og betingelser gjelder.

 • Alle opplysninger som registreres tilhører Brukeren og kan ikke benyttes til annet enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller. Det er Brukeren som utsteder regningene. nettgiro.no sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som Brukeren ber om.

 • Brukeren er ansvarlig for at regninger som sendes gjelder lovlige krav.

 • nettgiro.no plikter å oppbevare alle registrerte opplysninger på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

 • nettgiro.no kan ikke bruke de registrerte opplysningene til andre ting enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller samt oppgaver som har med dette å gjøre.

 • nettgiro.no har rett til å stenge kontoen ved manglende betaling fra Brukeren. Når Brukeren eventuelt har gjort opp sitt mellomværende med nettgiro.no skal kontoen åpnes igjen.

 • nettgiro.no har rett til å sende krav for ekstern inndrivelse (Purring/inkasso) dersom Brukeren ikke har betalt regningen innen forfalt frist.

 • Ved misbruk som for eksempel utstedelse av regninger i strid med gjeldende lover og regler kan nettgiro.no stenge kontoen umiddelbart.

 • nettgiro.no sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som Brukeren bestiller. nettgiro.no kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som ikke skyldes grov uaktsomhet.

 • nettgiro.no har ikke ansvar for at regninger utstedt av Brukeren blir betalt.

 • nettgiro.no kan endre sluttbrukeravtalen (dette dokumentet). Endringer publiseres på nettgiro.no.

 • Tilleggstjenester vil bli fakturert på månedlig basis. For å dekke kostnadene forbundet med administrasjon, behandling, overholdelse av relevante lovkrav, og kundesupport vedrørende utstedelse og utsendelse av fakturaer, vil det bli lagt til et administrasjonsgebyr på kr 49,- eksklusive merverdiavgift (mva.) på hver utsendte faktura.

 • nettgiro.no sine tjenestener leveres uten garanti og erstatningsansvar utover det som kreves av norsk lov.

 • Juridisk registrering og bankkrav: Ved registrering og bruk av nettgiro.no bekrefter du at hver enhet du registrerer er en juridisk person (aksjeselskap, enkeltmannsforetak, eller annen organisasjonsform) registrert i Norge, og at hver har en bankkonto i en norsk bank.

 • Bruk begrenset til bedrifter: nettgiro.no er designet utelukkende for bruk av bedrifter. Tjenesten er ikke tilgjengelig for forbrukere eller enkeltpersoner som ikke handler på vegne av en registrert bedrift. Ved å registrere deg, aksepterer du at du bruker nettgiro.no i en forretningsmessig sammenheng, og du anerkjenner at enhver transaksjon eller bruk av tjenesten behandles som om den er utført av en bedrift.

 • Ansvar og fakturering: Som bruker er du ansvarlig for å registrere og administrere fakturering på vegne av de juridiske personene. Fakturering for tjenestene vil rettes direkte mot de bedriftene du har registrert, ikke mot deg som individ. Dette sikrer overholdelse av lovgivningen som beskytter forbrukerinteresser.

Vilkårene sist revidert 1. April 2024

Vilkår og betingelser for partnertjenester


Brukerbetingelser for Automatisk purring og inkasso via Collectio AS
 1. Partene i denne avtalen er kunden og Collectio. Kunder hos Collectio nevnes i samarbeidsavtalen og vilkårene for øvrig som kunde.

 2. Collectio benytter følgende leverandører på integrasjonstjenester/produksjonssystem;

  1. iizy AS som underleverandør på integrasjonstjenesten CE Link.

  2. Nettgiro som underleverandør på integrasjonstjenesten ifm med nettgiro.no

  3. Front Payment for lagring av data ved bruk av finansieringstjenester Collectio forhandler.

  4. Exsitec AS for lagring av data ved bruk av tjenesten AutoRemind.

  5. Disse tjenestene leveres uten garanti og erstatningsansvar utover det som kreves av norsk lov.

 3. Collectio skal i henhold til denne samarbeidsavtalen levere en god og effektiv tjeneste, med effektiv innkreving og god skyldner behandling. Alle oppdrag skal behandles i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder god inkassoskikk etter inkassoloven og personopplysningsloven. Collectio er behandlingsansvarlig for personopplysningene i henhold til ny personvernforordning. Som behandlingsansvarlige er det Collectio som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene vi har registrert og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

 4. Collectio kommuniserer løpende med deg som kunde, herunder vedrørende enkelt oppdrag, rapportering og nyhetsbrev. For at Collectio skal kunne gjennomføre dette enkelt, effektivt og korrekt med deg/dere vil vi benytte personlige opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og jobbtittel. Mer informasjon om dette finner du på vår hjemmeside, under personvernserklæringen. Ved signering av denne avtalen bekrefter du at personvernerklæringen er lest og akseptert.

 5. Kunden har ansvaret for at alle ordrer/fakturaer er riktig registrert i, og at nye ordrer/fakturaer er registrert i tide. Med riktige ordrer/fakturaer menes her riktig navn og adresse på betaler, mobilnummer, fødselsnummer/org.nr, riktig beløp og annet som er en forutsetning for å identifisere riktig betaler. Herunder gjelder også ansvaret for returpost og oppdatering i kundens økonomisystem. Kunden er ansvarlig for å innhente informert samtykke til bruk av personopplysninger som personnummer, adresse, e-postadresse og mobilnummer i inndrivingsprosessen i tråd med ny personvernsforordning. Dersom kunden ønsker det kan Collectio tilby kostnadsfri rådgivning på hva som kreves av informert samtykke. Ved feil og mangler ifm integrasjon/import som skyldes feil på kundens side, tilbyr Collectio AS å bistå kunden i det å ha riktig oppsett, pris avtales i hvert enkelt tilfelle. Ellers gjelder punkt 15.

 6. Kunden er også ansvarlig for at alle innstillinger i økonomisystemet er riktig. Dersom betalingsoppdatering foretas av kunden, forutsettes det at all innlesing av OCR filer- og all annen betalingsoppdatering/informasjon er utføres løpende.

 7. Kunden har ansvaret for at korrekt varsling etter inkassoloven § 9 er utført før oppdrag overføres til inkasso, så fremt Collectio ikke sender inkassovarsel før inkasso iverksettes.

 8. Kunden skal påse at oversendte oppdrag ikke er omtvistede, eller i strid med inkassolovens bestemmelser, herunder spesifisering av kravet etter inkassoloven § 10. Dersom Kunden ønsker det, kan samarbeidende advokat med Collectio sørge for en kostnadsfri vurdering.

 9. Salær og omkostninger beregnes etter gjeldende lovverk og forskrifter. Kundens kunde kreves for andel omkostninger regulert etter gjeldende regelverk. Øvrige priser kan endres med 30 dagers varsel. Endrede rammevilkår i form av lovendringer eller reduksjon i kundens kunde sin erstatningsplikt gir Collectio rett til å kreve reforhandling av samarbeidsavtalen.

 10. Avtaler som Collectio inngår med kundens kunde er bindene med de begrensninger som ligger i inkassolovens § 14. Collectio har rett til å inngå betalingsavtaler som innbefatter en betalingsutsettelse eller oppdeling av innbetaling av kravet i rater.

 11. Innbetalt forsinkelsesrente, samt 8% lykket provisjon beholdes av Collectio.

 12. Innkasserte midler settes på egen klientmiddelkonto og utbetales til kunde etter hver avregning. For kunder med avtale som inkluderer tjenesteleveranse innen faktura administrasjon eller faktura finansiering, og denne legger føring på hvem som skal motta utbetalinger, vil utbetaling fra Collectio følge denne. Før utbetaling finner sted vil Collectio ha motregningsrett i klientmidler for omkostninger beregnet på oppdraget og for øvrige forfalte krav mot kundens kunde. Ved innbetaling fra skyldner dekkes gebyr, omkostninger, salær, hovedstol og renter i nevnte rekkefølge. Renter på klientkonto tilfaller Collectio.

 13. Dersom kundens kunde har innsigelse mot kravet som ikke lar seg avklare med enkel saksbehandling, skal oppdraget håndteres som omtvistet. Et omtvistet oppdrag avsluttes. Før oppdraget avsluttes blir kunde forespurt om man ønsker oppdraget avklart ved hjelp av en forliksklage eller ønsker advokatbistand. Omkostninger i denne sammenheng påløper kunden.

 14. Kunden plikter umiddelbart å registrere eventuelle direktebetalinger/krediteringer til Collectio, via MinSide. Er kravet overført til Collectio skal kundens kunde betale kravet i henhold til giro fra Collectio. Eventuelle direktebetalinger er ikke grunnlag for kreditering av sak. Ved bruk Collectio sine fult integrert tjenester vil kreditering og direkte betaling overføres løpende automatisk. Det er kundens ansvar å sørge for at direkte betalinger/krediteringer føres korrekt i kundens reskontro, samt å sjekke at overføring til Collectio skjer ihht avtale.

 15. I de tilfeller kunden fratar Collectio mulighet til å kreve inn sitt tilgodehavende fra kundens kunde, dekkes dette av kunden.

 16. Oppdrag hvor Collectio i sakens anledning trenger tilbakemelding fra kunde, legges på egen oppfølgingsliste på MinSide. Kunde er ansvarlig for å holde listen à jour og besvare henvendelsene så raskt som mulig. MinSide skal også benyttes til øvrige oppdragsrelaterte meldinger til Collectio. Ved manglende tilbakemelding avsluttes oppdraget som trukket, og faktureres iht. pkt. 15 for omkostninger.

 17. Kunden plikter å henvise sin kunde til Collectio dersom oppdraget er oversendt til oss, og de mottar en henvendelse fra kunden sin.

 18. Kunde aksepterer at Collectio bruker de virkemidler for inndriving som er hjemlet i inkassoloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven. Collectio vil også sørge for rapportering av betalingsanmerkninger ihht gjeldende rutiner. Collectio har ikke ansvar for avbrudd av fordringens foreldelse. Ved eventuell rettslig pågang vil omkostninger bli fakturert kunde.

 19. Oppdrag som ikke er løst etter ordinær pågang, eller oppdrag der kundes kunde vurderes insolvent blir overført til overvåking. Overvåkningsoppdrag blir belastet med 50 % provisjon av innkrevd hovedstol og renter, og kan avsluttes når Collectio finner det hensiktsmessig. Collectio gis en generell forhandlingsfullmakt for inn til 50 % av hovedstol og renter. Velger kunde å tilbakekalle et oppdrag som er overført til overvåkning vil påløpte omkostninger og provisjon faktureres kunde.

 20. Collectio holder kunde oppdatert gjennom rapporter på MinSide. Oppgaver som faller utenfor vilkårene faktureres iht Collectio`s gjeldende timepriser for Support arbeide.

 21. Avtalen gjelder for 12 mnd, regnet fra første hele måned etter inngåelse. Avtalen fornyes automatisk med et år om gangen dersom den ikke blir sagt opp innen 2 måneder før utløpet av avtaleperioden. Oppsigelse medfører at alle aktive oppdrag vil bli behandlet som overvåkningsoppdrag med ordinær dekningsrekkefølge (se pkt. 12). I tillegg blir kunden fakturert for oppsettarbeid samt rabatter gitt ved avtaleinngåelse.

 22. Collectio tar ikke ansvaret for direkte eller indirekte følgefeil, herunder også økonomi knyttet til følgefeil, som et resultat av tjenesten som er regulert i denne avtalen.

 23. Oppstår tvist vedrørende avtaleforhold mellom kunde og Collectio skal dette først forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke makter å løse tvisten på denne måten, skal denne henvises til ordinære domstoler hvor Collectio sitt verneting benyttes.

 24. Forutsetning for bruk av tjenesten er månedlig oversendelse av oppdrag, det være seg faktura, avtalegirotrekk samt purring og inkasso, 12 måneder i året.

 25. Vilkårene i denne standardavtalen gjelder såfremt annet ikke er beskrevet under «Andre betingelser» på kontraktens førsteside.

 26. Denne avtale kan overdras til andre selskaper ved endring av selskapsstruktur samt ved en eventuell endring av eierforhold. Kunde blir informert med 14 dagers varsel. Collectio kan velge å endre partner som inngår i leveransen av finansieringstjenester..